نتیجه خالص سازی ، همین ۱۰۰۰ مدیر کنونی کشور در حد وزیر و معاون وزیر و مدیران پایین‌تر است که کم کیفیت‌تر از آنها وجود ندارد