عدم استقبال قانون‌گذاران آمریکایی از مُسکن موقت کنگره برای جلوگیری از تعطیلی دولت