نگرانی اوکراین درباره تمام شدن منابع مالی غرب برای کمک به این کشور در سایه مناقشات غرب آسیا