هوای پایتخت ناسالم برای گروه های حساس/ سالمندان و کودکان از قرارگیری در معرض هوای آلوده خودداری کنند