سارق رایانه خودرو به دام افتاد / سارق تغییر شکل میداد