دنده معکوس خودروسازی در اول پاییز؛ رکوردزنی افت تولید در 5 سال