برای جنگ با هوای آلوده ، خوردن این سبزی تندوتیز را فراموش نکنید