در سال جاری ۷ فقره پرونده قتل عمد به صلح و سازش منجر شده است