خضریان: محور مقاومت کمبودی از نظر امکانات و توان نظامی برای مواجهه با رژیم صهیونیستی ندارد