دنده عقب بانک مرکزی در بازار پول؛‌ افت نرخ بهره به کف دوماهه