او می‌گوید، آنها اعوجاجی در بازار کار ایجاد کردند. قنبری پایین نگهداشتن نرخ دستمزد در برخی مشاغل را از جمله همین تبعات و اعوجاج‌ها می‌داند.

با این حال پیمان حقیقت طلب، مدیر پژوهش اندیشکده دیاران با صحبت‌های او موافق نیست و تصور می‌کند، حضور مهاجران افغانستانی در مقاطعی به کمک اقتصاد ایران آمده است.