زور گرانی به تارا و هایما هم نرسید / جزئیات افت قیمت این خودرو ها