حمله دوباره اسرائیل به اطراف بیمارستان‌های غزه/ ادامه شلیک بمبهای سنگین در مجاورت مراکز درمانی