سردار سلامی: در طول تاریخ هیچگاه آمریکا اینگونه منزوی نبوده است | شکست رژیم صهیونیستی و افول آمریکا مایه آرامش و امنیت جهان است