دلیل افت پرسپولیس در نیمه مربیان/بیرانوند جور سرماخورده ها را کشید