پیمان پاک: ابلاغ صورت جلسه به اتاق باید توسط وزارت صمت انجام شود/ وزارت صمت: امروز پیمان پاک صورت جلسه را به اتاق ابلاغ کرد