افت ۵۰ میلیونی قیمت این خودرو/ سقوط سنگین خودروهای خارجی