حدادیان: اگر کسی هست که می تواند بیشتر از هواداران را خوشحال کند باشگاه را تحویلش می‌دهم/ تغییر کادر فنی در اولویت نیست