اهداف کمی عملکرد دولت برای رشد و تولید صنعت و معدن در طول اجرای برنامه هفتم مشخص شد