بورل: تراژدی کنونی در خاورمیانه نتیجه یک شکست اخلاقی است