نرخ رشد جمعیت به کمتر از ۷ درصد رسیده که در طول تاریخ ایران بی‌سابقه بوده است