عکاسان راه‌یافته به بخش مسابقه جشنواره تلویزیونی مستند معرفی شدند