واکنش وزیر آموزش و پرورش به ماجرای تغییر مدیر ۲۰ هزار مدرسه