بمباران اطراف بیمارستان اندونزی غزه توسط اسرائیل+ فیلم