اوباما اعتراف کرد / همه مقامات آمریکایی در شکل گیری وضعیت کنونی غزه نقش دارند