مصوبه تأمین اعتبار توزیع شیر رایگان در مدارس ابلاغ شد