اظهارات نماینده آمریکایی در مورد اسیران حماس خشم قطر را برانگیخت | واکنش تند قطر