درخواست برخی کشورها درباره اسرای خود نزد حماس از ایران/ مذاکرات برجام در چارچوب خود در جریان است