پرسش منصوری از مشاور روحانی: چرا فرودگاه بدون برج مراقبت افتتاح شد؟