امام جمعه تهران: نباید تماشاگر بود ؛ باید با قدرت سلاح و دعا در مقابل فتنه ایستاد