افتتاح فرودگاه یک شهر کشور پس از ۲۰ سال با حضور رئیس جمهور