فیلم/ رئیس‎جمهور برای بهره برداری از فرودگاه سقز وارد این شهر شد