توقیف خودروهای سواری به دلیل انجام حرکات نمایشی در زاهدان