حمله نیروهای آمریکایی به مناطق اطراف پایگاهای غیرقانونی‌شان در مرز سوریه و عراق