خشم رونالدو از تشویق مسی؛ واکنش تند کریس به هواداران رقیب