تصاویر معترضان با دستان آغشته به خون در پشت سر وزیرخارجه آمریکا