معترضان با دستان آغشته به خون در پشت سر بلینکن حاضر شدند