سازمان نظام پزشکی غیرقانونی بودن مدرک تحصیلی نماینده اصفهان را تکذیب کرد