روحانی: اتحاد دولت و مجلس در شرایط حساس کنونی الزامی است