این نوشیدنی کبد را نجات و کلسترول بد را از جریان خون حذف می‌کند