شاهد شکل‌گیری "مافیای حقوق بشری" توسط دولت‌های صاحب قدرت هستیم