تصاویر بمباران مستمر اطراف بیمارستان اندونزیایی غزه