اشتیاق کنونی برخی به راه‌حل دوکشوری، نتیجه عینی طوفان‌الاقصی است