رهبر انقلاب فیلمی را که به دلیل حجاب بازیگران توقیف شده بود، از توقیف درآوردند