ادعا کرملین درباره حادثه فرودگاه داغستان/ غربی ها و اوکراین مقصرند