به گزارش اکوایران، امروز (دوشنبه ۸ آبان ماه) در  نشست شورایعالی کار  که با حضور وزیر کار، نمایندگان کارگری و کارفرمایی تشکیل شد؛ مقرر شد، تا پایان آبان ماه بحث ترمیم دستمزد در  جلساتی با حضورِ نمایندگان طرفین به صورتِ کارشناسی بررسی شود و در نهایت در پایان آبان ماه جلسه‌ی ترمیم دستمزد به صورتِ رسمی تشکیل شود.

این خبری بود که محسن باقری نماینده کارگری داد. او گفت: ترمیم دستمزدِ کارگران در میانه‌ سال مبنای اقتصادی دارد و با توجه به افزایشِ نرخ سبد معیشت و ناتوانی در کاهش محسوس نرخ تورم باید این اتفاق بیفتد. ضمن اینکه دولت در نشستِ تعیین مزدِ ۱۴۰۲ به نمایندگان کارگری قول داده بود که در صورتِ ترمیم مزدِ کارمندان، مزدِ کارگران نیز ترمیم شود. در حال حاضر مزد کارمندان در قالبِ مزایا و رفاهیات ترمیم شده و ما انتظار داریم این اتفاق برای کارگران نیز رقم بخورد. 

به نقل ایلنا نماینده کارگری شورایعالی کار گفت: البته اینکه دولت و طرفِ کارفرمایی به ترمیم دستمزدِ امسال کارگران رضایت بدهند یا نه، بستگی به پایبندی دولت به عهد خود دارد. 

با این حال شنیده‌ها حاکی از آن است که علی خدایی یکی از اعضای اصلی کارگری، به علت اینکه ترمیم مزد در دستور کار رسمی نشست امروز  نبوده، از حضور در جلسه خودداری کرده است. 

در واقع هرچند دولت بحث در مورد  دستمزد را پذیرفته اما ظاهراً به ترمیم مزد 1402 رضایت نمی‌دهد.