استراتژی نظامی کنونی اسرائیل در حمله امروز به نوار غزه چیست؟