مجروح شدن مأمور پلیس تهران در عملیات توقیف محموله موادمخدر