استراحت نفت در بحبوحه جنگ / اولین افت هفتگی نفت در یک ماه اخیر