ناوضعیت کنونی اگر برای ملت آب ندارد برای برخی نان دارد